Item no.: 101095

Bossa Nova Set

Popular products

You may also like

NACHTMANN Bossa Nova Vase (28 cm, 11 in)
NACHTMANN Bossa Nova Vase (28 cm, 11 in)
NZD 110.00 NZD 33.00
Box quantity 1
NACHTMANN Bossa Nova Vase (20 cm, 7 7/8 in)
NACHTMANN Bossa Nova Single Old Fashioned
NACHTMANN Bossa Nova Vase (28 cm, 11 in)
NACHTMANN Bossa Nova Whisky tumbler
NACHTMANN Bossa Nova Whisky tumbler
NZD 100.00
Box quantity 4
NACHTMANN Bossa Nova Long Drink
NACHTMANN Bossa Nova Long Drink
NZD 100.00
Box quantity 4
NACHTMANN Bossa Nova Vase (16 cm, 6 2/7 in)