Item no.: 80727

NACHTMANN Bossa Nova Vase (28 cm, 11 in)