Item no.: 82087

NACHTMANN Bossa Nova Vase (16 cm, 6 2/7 in)