Item no.: 82088

NACHTMANN Bossa Nova Vase (20 cm, 7 7/8 in)