Item no.: 80729

NACHTMANN Bossa Nova Vase (28 cm, 11 in)